ແນະນຳ

Mediworld ແມ່ນໜື່ງເຄື່ອງໝາຍການຄ້າທີ່ໄດ້ຮັບຄວາມເຊື່ອຖືໃນການຝຶກອົບຮົມ, ຖ່າຍທອດເຕັກໂນໂລຢີ່ແລະຈຳໜ່າຍຜະລິດຕະພັນນຳໃຊ້ເຕັກນິກສູງທີ່ຂື້ນກັບຂອບເຂດຊີວະວິທະຍາ-ຊີວະວິທະຍາການແພດໃນການເບິ່ງແຍງ,ຟື້ນຟູແລະປິ່ນປົ່ວດ້ານຄວາມງາມ.

Viện nghiên cứu công nghệ cao

ຮ່ວມມື, ຄົ້ນຄວ້າ, ພັດທະນາບັນດາວິທີການ, ນຳໃຊ້ປອດໄພ – ໄດ້ຮັບຜົນ ໃນການດູແລ, ຟື້ນຟູ ແລະ ການກຳເນີດໃໝ່ຂອງຜິວໜັງດ້ານຄວາມງາມ.

ເຝິກອົບຮົມດ້ານຄວາມງາມ ຖ່າຍທອດເຕັກໂນໂລຢີ່ໂດຍນັກຊ່ຽວຊານ,ອາຈານສິດສອນທີມີປະສົບການ,ທຸມເທກັບວິຊາຊີບ,ບໍ່ຢຸດຢັ້ງໃນການຮຽນຮູ້ແລະຍົກລະດັບຄວາມຮູ້.

Hợp tác phân phối Mỹ phẩm 1

ຈຳໜ່າຍຜະລິດຕະພັນນຳໃຊ້ບັນດາຄວາມສຳເລັດຂັ້ນສູງສຸດໃນການດູແລ,ຟື້ນຟູແລະການຟື້ນຟູຜິວດ້ານຄວາມງາມ

ດ້ວຍໃຈ

ໜ້າເຊື່ອຖື

ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ

ເຝິກອົບຮົມ

ຖ່າຍທອດເຕັກໂນໂລຢີ່

ຫົວຂໍ້

ມອບຄຸນຄ່າ – ຮັບຄວາມໝັ້ນໃຈ

ທຸມເທ,ໜ້າເຊື່ອຖື,ຄຸນນະພາບແມ່ນຈຸດປະສົງອັນແທ້ຈິ່ງຂອງ Mediworld. ພວກຂ້ອຍບໍ່ຢຸດຢັ້ງໃນການປ່ຽນໃໝ່, ຍົກລະດັບຄຸນນະພາບການບໍລິການ, ຕັ້ງໃຈຄົ້ນຄວ້າແລະພັດທະນາ. ດ້ວຍກຳລັງນັກຊ່ຽວຊານມືອາຊີບມີລະດັບຄວາມຮູ້ດ້ານວິຊາຊີບສູງ,ມີປະສົບການແລະເຕັມດ້ວຍຄວາມກະຕືລືລົ້ນ, Mediworld ໝັ້ນໃຈຈະນຳມາໃຫ້ທຸກໆຄົນ ບັນດາຜະລິດຕະພັນ, ທິດທາງການນຳໃຊ້ ປອດໄພ – ມີປະສິດທິພາບ.

ຜະ ລິດ ຕະ ພັນ ທີ່ ພົ້ນ ເດັ່ນ

ເປັນຫຍັງຈື່ງຄວນຮ່ວມືນຳ MediWorld?

MediWorld ຫຼາຍປີທີ່ເຄືອນໄຫວໃນຂອບເຂດການດູແລ,ການ ຟື້ນຟູແລະການຮັກສາຜິວໜັງດ້ານຄວາມງາມ. ພ້ອມດຽວກັນນັ້ນ, ກໍ່ແມ່ນສູນເຝິກອົບຮົມທີ່ມີຄຸນນະພາບສູງ ດຶງດູດເອົາປະລິມານລູກຄ້າຫຼາຍ, ຄູ່ຮ່ວມມືເຊື່ອຖື, ນຳໃຊ້ແລະຮ່ວມມື.

    ເຫດ ການ ທີ່ ສຳ ຄັນ

    ຄູ່ ຮ່ວມ ມື ຂອງ ພວກ ຂ້ອຍ