ຖ່າຍທອດເຕັກນິກ

ຫຼັກສູດຄວາມຮູ້ກ່ຽວກັບການດູແລຜິວດ້ານຄວາມງາມແບບມືອາຊີບ(ຂັ້ນພື້ນຖານ)

ຫຼັກສູດກາດູແລຜິວດ້ານຄວາມງາມແບບລົງເລິກ(ຍົກສູງ)

ຫຼັກສູດຄວາມຮູ້ຂອງພະນັກງານເຕັກນິກກ່ຽວກັບການດູແລຜິວດ້ານຄວາມງາມ