ຢ່າຫຼົງກັນລະຫວ່າງຜະລິດຕະພັນສະໜອງນ້ຳແລະຜະລິດຕະພັນສະໜອງຄວາມຊຸ່ມຊື່ນ!

ຖ້າໃນປະຈຸບັນທ່ານຍັງບໍ່ອາດຈຳແນກໄດ້ລະຫວ່າງຜະລິດຕະພັນສະໜອງນ້ຳກັບຜະລິດຕະພັນສະໜອງຄວາມຊຸ່ມຊື່ນ, ຫຼືຊ້ຳບໍ່ໜ່ຳອາດເວົ້າໄດ້ວ່າພວກມັນຄືກັນ ຈົ່ງເລີ່ມປ່ຽນຄວາມຄິດແຕ່ດຽວນີ້ເດີ. ຜິວໜັງໃດກໍ່ຕ້ອງການການສະໜອງນ້ຳແລະຄວາມຊຸ່ມຊື່ນທີ່ເໝາະສົມ, ແນວໃດກໍ່ຕາມຖ້ານຳໃຊ້ບໍ່ຖືກຜະລິດຕະພັນທີ່ເໝາະສົມອາດກໍ່ໃຫ້ເກີດຜົນສະທ້ອນເຖິງສຸຂະພາບຜິວເບິ່ງ “ຂີ້ຮ້າຍ”, ບໍ່ງາມກວ່າເກົ່າ.

I. ກາຍຈຳແນກລະຫວ່າງຜະລິດຕະພັນສະໜອງນ້ຳແລະຜະລິດຕະພັນສະໜອງຄວາມຊຸ່ມຊື່ນ

– ສະໜອງນ້ຳແມ່ນການນຳໃຊ້ປະເພດຜະລິດຕະພັນຈຳນວນໜື່ງ ຮູບແບບແຫຼວ (ເຈວຫຼືນົມ) ທີ່ບັນຈຸບັນດາ ທາດສະໜອງຄວາມຊຸ່ມຊື່ນ (Humectans) ດ້ວຍປະລິມານນ້ຳສູງແນໃສ່ສະໜອງ, ເພີ່ມປະລິມານນ້ຳທີ່ແນ່ນອນໃຫ້ຊັ້ນນອກຂອງຜິວ. ຕົວຢ່າງຄືຜະລິດຕະພັນນ້ຳແຮ່,​ນ້ຳບຳລຸງດ້ວຍຈຸດພິເສດ: ຊຶມຊັບໄວ, ບໍ່ກໍ່ໃຫ້ເກີດອາການລະຄາຍເຄືອງ, ບໍ່ເຮັດໃຫ້ມັນ, ໜຽວເນິະນະ.

– ສະໜອງຄວາມຊຸ່ມຊື່ນແມ່ນການນຳໃຊ້ປະເພດຜະລິດຕະພັນ ຮູບແບບຄີມ (ເຂັ້ມແລະຮູບແບບເຈວ) ປະກອບດ້ວຍທາດເຮັດໃຫ້ຊຸ່ມຊື່ນ, ທາດເຮັດໃຫ້ຜິວນຸ້ມນວນ (Emollients) ແລະປະລິມານ ທາດລ໋ອກຄວາມຊຸ່ມຊື່ນ (Occlusives) ຈຳນວນຫຼາຍ ດ້ວຍຈຸດປະສົງມັງສະໜxງຄວາມຊຸ່ມຊື່ນ, ທັງສ້າງຊັ້ນແຜຢູ່ພາຍນອກຂອງຜິວແນ່ໃສສະກັດກັ້ນບໍ່ໃຫ້ທາດຄວາມຊຸ່ມຊື່ນອອກມານອກຜິວດ້ວຍຈຸດພິເສດຫຼັກ: ໄລຍະເວລາຊຶມຊັບເຂົ້າຜິວຊ້າ, ອາດມີຄວາມຮູ້ສຶກມັນຢູ່ຜິວ.

II. ເຮັດແນວໃດເພື່ອຮູ້ຜິວຂອງທ່ານກຳລັງຂາດນ້ຳຫຼືຂາດຄວາມຊຸ່ມຊື່ນ?

ທ່ານບໍ່ອາດນຳໃຊ້ຜະລິດຕະພັນດູແລຮັກສາຜິວທີ່ຖືກຕ້ອງຖ້າທ່ານຍັງບໍ່ຮູ້ລະອຽດກ່ຽວກັບສະພາບຜິວຂອງຕົນເອງ, ໂດຍສະເພາະກັບກໍລະນີຜິວຂາດນ້ຳຫຼືຂາດຄວາມຊຸ່ມຊື່ນ, ບັນຫາທີ່ຫຼາຍໆຄົນຍັງມັກຫຼົງແລະຍັງບໍ່ສາມາດຈຳແນກຖືກວິທີ.

1. ຜິວຂາດນ້ຳຕ້ອງນຳໃຊ້ຜະລິດຕະພັນສະໜອງນ້ຳ

ລັກສະນະຂອງຜິວຂາດນ້ຳ: ຮູຂຸມຂົນໃຫຍ່ (ພິເສດແມ່ນຢູ່ ດັງ, ໜເາຜາກ,​ແກ້ມທັງສອງຂ້າງ), ຜິວໝອງຄ້ຳ, ເມື່ອສຳຜັດພາຍນອກຂອງຜິວບໍ່ລຽບນຽນ, ຜິວລະບາຍຄາບມັນອອກມາຫຼາຍກວ່າປົກກະຕິ (ໂດຍສະເພາະແມ່ນສະພາບແວດລ້ອມໃນຫ້ອງແອຫຼືມັກສຳຜັດກັບແສງແດງ).

Sản phẩm cấp nước và sản phẩm cấp ẩm 1
ຜິວຂາດນ້ຳມີຮູຂຸມຂົນໃຫຍ່. ຜິວລະບາຍຄາບມັນອອກມາຫຼາຍ

ສາເຫດກໍ່ໃຫ້ເກີດອາການເສຍນ້ຳຢູ່ຜິວຫຼັກໆຍ້ອນສະພາບແວດລ້ອມອ້ອມຂ້ອງກະທົບໃສ່ຜິວ: ເຢັນຈະເຮັດໃຫ້ຜິວແຫ້ງ, ແດດຮ້ອນຈະເຮັດໃຫ້ນ້ຳຜິວອອກອາຍ. ແນ່ໃສ່ສະກັດກັ້ນອາການເສຍນ້ຳ, ຜິວຈະລະບາຍຄາບມັນອອກມາຫຼາຍເພື່ອປັບຄວາມສົມດູນຄວາມໃຫ້ປະລິມານນ້ຳໄດ້ເສຍໄປ, ສິ່ງນີ້ເຮັດໃຫ້ພາຍນອກຂອງຜິວຍິງລະບາຍຄາບມັນອອກມາຫຼາຍ.

ໃນຕົວຈິງ, ການສະນອງນ້ຳແມ່ນຕ້ອງການເຮັດຕະຫຼອດ, ບໍ່ຈຳເປັນຕ້ອງຖ້າໃຫ້ຜິວຂາດນ້ຳຈື່ງສະໜອງນ້ຳໃຫ້ຜິວ.​ ສິ່ງນີ້ກໍ່ຄືັກັນກັບການສະໜອງນ້ຳໃຫ້ຮ່າງກາຍເປັນປະຈຳ, ບໍ່ວ່າທ່ານຈະມີຜິວມັນ, ຜິວແຫ້ງຫຼືຜິວມີສິວ.

ໂດຍສະເພາະ, ກັບກໍລະນີຜິວມັນຫຼືປະສົມ, ການສະໜອງນ້ຳເປັນສິ່ງຈຳເປັນທີ່ສຸດແນໃສ່ປັບຄວາມສົມດູນລະຫວ່າງປະລະມານນ້ຳໃນຜິວແລະປະລິມານຄວາມມັນຖືກລະບາຍອອກມາແຕ່ລະມື້. ພ້ອມກັນນັ້ນການກວດສອບໄດ້ດີແລະປັບຄວາມສົມດູນຂອງການເຮັດວຽກຂອງຕ່ອມໄຂມັນ, ຊ່ວຍໃຫ້ຜິວບໍ່ຮູ້ສຶກມັນ, ໜຽວເນິະນະ.

2. ຜິວຂາດຄວາມຊຸ່ມຊື່ນຕ້ອງນຳໃຊ້ຜະລິດຕະພັນສະໜອງຄວາມຊຸ່ມຊື່ນ

ລັກສະນະຂອງຜິວຂາດຄວາມຊຸ່ມຊື່ນ: ຜິວແຫ້ງ, ຮູຂຸມຂົນນ້ອຍຫຼາຍ, ຜິວລອກ, ແຕກ, ສີຜິວໝອງຄ້ຳ. ບຸກຄົນທີຜິວໜັງຂາດຄວາມຊຸ່ມຊື່ນມັກເບິ່ງຂາດຄວາມມີຊີວິດຊີວາ,​ເມື່ອນຳໃຊ້ຜະລິດຕະພັນດູແລຮັກສາຜິວມັກບໍ່ເຫັນຜົນດີ, ບາງຄັ້ງອາດມີອາການລະຄາຍເຄືອງ.

Sản phẩm cấp nước và sản phẩm cấp ẩm 2
Da thiếu ẩm thường khô, da bong tróc, nứt nẻ

ໃນກໍລະນີຂາດນ້ຳມັກເກີດຂື້ນໃນຜິວແຫ້ງ, ຜິວປະສົມ, ຜິວຂາດຄວາມມັນຫຼືປະລິມານມັນທີ່ຈຳເປັນເພື່ອສະກັດກັ້ນຄວາມຊຸ່ມຊື່ນຂອງຜິວເສຍໄປບໍ່ຜະລິດໃຫ້ພຽງພໍ. ອາການທັງຂາດນ້ຳ,​ທັງຂາດຄວາມຊຸ່ມຊຶ່ນມັກເກີດຂື້ນກັບຄົນທີ່ຜິວແຫ້ງ, ໂດຍສະເພາະແມ່ນຜິວແຫ້ງຂັ້ນຮຸນແຮງ.

ໃນຕົວຈິງ, ພາຍນອກຂອງຜິວຂອງແຕ່ລະຄົນລ້ວນແຕ່ມີຊັ້ນປົກປ້ອງຜິວແນ່ໃສ່ສະກັດກັ້ນການເວຍຄວາມຊຸ່ມຊື່ນ,​ແນວໃດກໍ່ຕາມຊັ້ນປົກປ້ອງນີ້ບາງແລະຖືກຜົນກະທົບຈາກສະພາບແວດລ້ອມພາຍນອກໄດ້ງ່າຍ. ສະນັ້ໜການສະໜອງທາດຄວາມຊຸ່ມຊື່ນໃຫ້ຜິວແມ່ນຈຳເປັນທີ່ສຸດ, ບັນດາທາດຄວາມຊຸ່ມຊື່ນຕ່າງໆເຫຼົ່ານີ້ບໍ່ພຽງແຕ່ເພີ່ມເຕີ່ມໃຫ້ປະລິມານຄວາມຊຸ່ມຊື່ນໄດ້ເສຍໄປແຕ່ຍັງສະໜັບສະໜູນປົກປ້ອງຊັ້ນແຜນທຳມະຊາດຂອງຜິວ, ຊ່ວຍໃຫ້ຜິວນັບມື້ນັບແຂງແຮງຂື້ນ.

III. ເມື່ອໃດຈື່ງຕ້ອງການນຳໃຊ້ຜະລິດຕະພັນສະໜອງນ້ຳແລະຜະລິດຕະພັນສະໜອງຄວາມຊຸ່ມຊື່ນ?

ເພື່ອໃຫ້ຮູ້ຄວນເລືອກຜະລິດຕະພັນສະໜອງນ້ຳຫຼືສະໜອງຄວາມຊຸ່ມຊື່ນ, ແລະເລືອກຜະລິດຕະພັນແນວໃດໃຫ້ເໝາະສົມ, ກ່ອນອື່ນໝົດຕ້ອງກຳນົດລັກສະນະຂອງຜິວ (ຜິວມັນ, ຜິວແຫ້ງ, ຜິວເປັນສິວ, ຜິວປະສົມ,…) ແລະອາການຜິວໃນປະຈຸບັນຂອງທ່ານ (ຜິວກຳລັງຂາດນ້ຳຫຼືຂາດຄວາມຊຸ່ມຊື່ນ), ຫຼັງຈາກນັ້ນຈື່ງເລີ່ມເລືອກຜະລິດຕະພັນໃຫ້ເໝາະສົມ.

– ສະໜອງນ້ຳ: ຜິວທຸກປະເພດລ້ວນແຕ່ຕ້ອງການການສະໜອງນ້ຳທັງປີ, ໂດຍສະເພາະຜິວຂາດນ້ຳ, ຜິວມັນແລະຜິວປະສົມ. ໄລຍະເວລາຜິວຕ້ອງການນ້ຳຫຼາຍທີ່ສຸດແມ່ນໃນມື້ທີ່ແດດຮ້ອນ, ລະດູຮ້ອນ,​ເມື່ອຜິວສະໜອງປະລິມານນ້ຳທີ່ພໍດີ, ການເຄືອນໄຫວຂອງຕ່ອມໄຂມັນຈະໄດ້ຮັບການກວດສອບ, ຜິວຈະມີຊີວິດຊີວາແລະງາມຂື້ນ.

Sản phẩm cấp nước và sản phẩm cấp ẩm 2
Mỗi loại da đều cần cung cấp nước quanh năm, đặc biệt là da dầu

– ສະໜອງຄວາມຊຸ່ມຊື່ນ: ຜິວແຫ້ງແລະຜິວປະສົມໄປທາງຜິວແຫ້ງແມ່ນປະເພດຜິວຕ້ອງໄດ້ຮັບການສະໜອງຄວາມຊຸ່ມຊື່ນທີ່ສຸດ.​ສຳລັບຜິວມັນຍັງຄົງຕ້ອງສະໜອງຄວາມຊຸ່ມຊື່ນໃນລະດູຮ້ອນແຕ່ດ້ວຍປະລິມານນ້ອຍໃນຕອນເຊົ້າ, ຕອນເວັນຄ້າຍຄືວ່າບໍ່ຈຳເປັນ.

ສຳລັບທ່ານທີ່ກຳລັງພົບບັນຫາຜິວເສຍນ້ຳຮຸນແຮງຫຼືຂາດຄວາມຊຸ່ມຊື່ນ, ທ່ານສາມາດສຶກສາ ຊຸດຜະລິດຕະພັນ Cellcos – ມະຫາສະໜອງນ້ຳຈາກເຊວຕົ້ນກຳເນີດຂອງພືດ ກຳລັງໄດ້ຮັບບຸລິມະສິດຈຳໜ່າຍທີ່ Mediworld. ຊຸດຜະລິດຕະພັນນີ້ຈະນຳມາສູ່ທ່ານວິທີການມະຫາສະໜອງນ້ຳ, ປັບສົມດູນຄວາມຊຸມຊື່ນແລະສະໜອງທາດບຳລຸງລົງເລິກເຖີງເຊວຂອງຜິວດ້ວຍ 3 ສາຍຜະລິດຕະພັນທັນສະໄໝສຸຸດໃນປະຈຸບັນ:

  • Aqua Stemgel – ມ໋າກໜ້າມະຫາສະໜອງຄວາມຊຸ່ມຊື່ນ (size Salon 250ml).
  • Aqua Stemcare – ມ໋າກໜ້າມະຫາສະໜອງຄວາມຊຸ່ມຊື່ນ (size ບຸກຄົນ 80ml).
  • Silky Stemgel – ທາດບຳລຸງມະຫາສະໜອງຄວາມຊຸມຊື່ນ & ຜິວຂາວກະຈ່າງໃສ.
Avata Social Bộ sản phẩm Cellcos
Bộ sản phẩm Cellcos – Siêu cấp nước từ Dịch chiết Tế bào gốc thực vật

ນີ້ແມ່ນຊຸດຜະລິດຕະພັນມະຫາສະໜອງນ້ຳໄດ້ຮັບການຜະລິດຕາມເທັກໂນໂລຊີເຊວຕົ້ນກຳເນີດ ຈະນຳມາສູ່ວິທີການສະໜອງນ້ຳໃຫ້ຜິວ, ເໝາະກັບຜິວຫຼາຍປະເພດແຕກຕ່າງກັນ, ບໍ່ປະກອບມີສານອັນຕາຍຢ່າງສີ້ນເຊີ້ງດ້ວຍຄຸນປະໂຫຍດຫຼັກແມ່ນການຊ່ວຍໃຫ້ຜິວອ່ອນໄວແລະຕ້ານອັນຕະລາຍຈາກສະພາບແວດລ້ອມ.

ຫວັງວ່າຂໍ້ມູນທີ່ແບ່ງປັນມາຂ້າງເທິ່ງ, ທ່ານອາດຈຳແນກໄດ້ຜະລິດຕະພັນສະໜອງນ້ຳແລະຜະລິດຕະພັນສະໜອງຄວາມຊຸ່ມຊື່ນ, ພ້ອມກັນເຂົ້າໃຈກໍລະນີໃດຈຳເປັນຕ້ອງນຳໃຊ້. ຈາກນັ້ນສາມາດເລືອກໄດ້ຜະລິດຕະພັນເໝາະສົມກັລລັກສະນະຂອງຜິວຕົນເອງເພື່ອໃຫ້ມີຜິວທີ່ເຕັມໄປດ້ເວຍຄວາມມີຊີວິດຊີວາ, ແຂງແຮງແລະງາມ.

Trả lời