Apiluna Slim – ອາຫານຊີວະນະຮັກສາສຸຂະພາບແລະຊ່ວຍລົດນ້ຳໜັກ ປອດໄພ

Apiluna Slim ເປັນອາຫາານຊີວະນະຮັກສາສຸຂະພາບດ້ວຍສ່ວນປະກອບຫຼັກຈາກປະເພເມັດຕະກູນຖົ່ວ, ເຂົ້າໂອດ, ໝາກມ່ວງຫິມະພານແລະເຂົ້າກ໋ອງ, ຊ່ວຍສະໜອງພະລັງງານຢ່າງຄົບຖ້ວນໃຫ້ພຽງພໍເທົ່າອາຫານໜຶ່ງຄາບແລະນຳມາສູ່ປະສິດທິພາໃນການລົດນ້ຳໜັກໄດ້ດີແກ່ຜູ້ບໍລິໂພກ.

ລົງທະບຽນໃຫ້ຄຳປຶກສາ