Aqua StemGel – ມ໋າກໜ້າມາດຕະຖານຂະບວນການສະໜອງນ້ຳຂັ້ນລົງເລິກ

ມ໋າກໜ້າຮູບແບບເຈວ Aqua StemGel, ແມ່ນທີການສະໜອງນ້ຳແລະທາດບຳລຸງຂັ້ນລົງເລິກ, ແກ້ໄຂໄດ້ຫຼາຍສະພາບຜິວ. ນຳມາສູ່ທ່ານພື້ນຜິວນຸ້ມລຽບ,ກະຊັບແລະຂາວກະຈ່າງໃສ.

ລົງທະບຽນໃຫ້ຄຳປຶກສາ