Micro make up remover – ນ້ຳມັນລ້າງເຄື່ອງສຳອາງ Organic ເຕັກໂນໂລຢີ່ການໝັກຈຸລິນຊີ

ລ້າງເຄື່ອງສຳອາງແມ່ນຂັ້ນຕອນທີ່ສຳຄັນແລະບໍ່ອາດທີ່ຈະຂ້າມຂັ້ນຕອນນີ້ໄດ້. Micro make up remover ຈະນຳມາສູ່ພື້ນຜິວທີ່ອ່ອນນຸ້ມແລະບໍລິສຸດແຕ່ລະມື້ທີ່ລ້າງເຄື່ອງສຳອາງ.

ລົງທະບຽນໃຫ້ຄຳປຶກສາ