Micro Mask Peel – ມ໋າກໜ້າການໝັກຈຸລິນຊີ

Micro mask peel ຊ່ວຍໃຫ້ຜິວອ່ອນໄວແລະຂາວກະຈ່າງໃສອາໄສເຕັກໂນໂລຢີ່ການໝັກຈຸລິນຊີ. ໃຫ້ທ່ານຜິວໃໝ່ທີ່ກະຊັບກວ່າ, ແຂງແຮງກະຈ່າງໃສ, ສີຜິວສະໝ່ຳສະເໝີແລະມີຊີວິດຊີວາ.

ລົງທະບຽນໃຫ້ຄຳປຶກສາ